Dostęp do zasobów archiwalnych

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie przydatny dla badaczy naukowych to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki i druki urzędowe. W składnicy akt znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

Zbiór archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1955 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych. Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

·         imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

·         nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały, jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

·         wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

·         cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.


Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:


Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie

ul. Traugutta 13A

37-100 ŁańcutUdostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

·         umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

·         przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

·         przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.


Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określa:
 
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. Nr 38 poz. 173)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz. U. 08.107.679)

Zarządzenie  nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz.95)

 

Metryczka

Data publikacji 05.11.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry