Programy prewencyjne

Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie

„CYBERBEZPIECZNI”

CELE PROGRAMU:

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu

Wzrost świadomości prawno- wiktymologicznej adresatów programu.

Uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata  realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).

Upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.

Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz  mediów.

 

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

Organizowanie spotkań informacyjno - edukacyjnych dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Edukacja dzieci i młodzieży pod kątem odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne (przede wszystkim popełnionych za pomocą Internetu czy telefonów komórkowych).

Prowadzenie (przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej)  prelekcji z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat cyberprzemocy.

Organizowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.

Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów  informacyjno - ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa  w Internecie.

Organizowanie debat społecznych podczas których poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie.

Organizowanie/współorganizowanie szkoleń dla specjalistów ds. nieletnich, profilaktyki i dzielnicowych KPP w Łańcucie w celu poszerzenia wiedzy na temat cyberzagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.

Opracowywanie komunikatów profilaktyczno-ostrzegawczych dotyczących unikania cyberzagrożeń oraz przeciwdziałania cyberprzestepczości i zamieszczanie ich na stronach internetowych podkarpackiej Policji, w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

Promowanie założeń programu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

Włączanie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty; zarówno o zasięgu lokalnym, jak też ogólnokrajowym (np. „dzień bezpiecznego Internetu”).

 

„PSEUDOKIBIC”

 

CELE PROGRAMU:

1. Edukacja prawna młodzieży oraz ich rodziców

2. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji prawnych związanych z kryminogenną działalnością oraz złamanie źle pojmowanej solidarności w nieformalnych grupach tzw. „szalikowców”.

3. Wiedza o społecznej szkodliwości, jaką za sobą niesie przemoc i wandalizm

 

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

Obserwacja osiągniętych efektów,

Dokonanie analizy danych statystycznych,

Informacje zwrotne ze środowisk objętych programem,

Ocena osób zaangażowanie w realizację programu,

 Możliwość dostosowania programu do zaistniałych potrzeb podczas jego realizacji

 

„BEZPIECZNY SENIOR”

CELE PROGRAMU:

Ograniczenie skali przestępczości na szkodę starszych osób.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.

Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.

Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

 

Nawiązanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom negatywnym będącym w zainteresowaniu niniejszego programu.

Opracowanie materiałów w postaci ulotek, broszurek oraz rozpowszechnianie ich wśród adresatów programu prewencyjnego.

Prowadzenie cyklicznych spotkań z osobami starszymi podczas których poruszane będą niżej wyszczególnione kwestie:

przybliżenie programu „Niebieska karta”, wskazanie na sytuacje związane z przemocą domową, omówienie możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

omawianie problematyki związanej z:

kradzieżami kieszonkowymi,

kradzieżami torebki na tzw. „wyrwę”,

oszustwami metodą na tzw. „wnuczka”,

oszustwami na tzw. „administratora”, „gazownika”, „pracownika administracji” itp. Zapoznanie uczestników spotkań z charakterem pracy urzędników i pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp. Wskazanie używanych przez te osoby identyfikatorów służbowych, odzieży służbowej oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami związanymi z wpuszczaniem ich do mieszkania lub domu, włamaniami do mieszkań lub domów.

podczas prowadzonych przez policjantów spotkań z osobami starszymi promowanie wśród adresatów programu prewencyjnego poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania stwierdzonych przypadków łamania prawa. Promowanie dbałości o wspólne bezpieczeństwo,

w szczególności w miejscu zamieszkania.

Promowanie założeń programu, w tym zamieszczanie porad profilaktycznych w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

 

„OSTROŻNIE PIES”

CELE PROGRAMU:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łańcuckiego.

Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa.

Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym

w dobra osobiste obywateli.

Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw – ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa

 

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:

Współpraca z zainteresowanymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zjawiskom ujętym w niniejszym programie.

Podczas służb patrolowych i obchodowych zwracanie uwagi na łamanie prawa przez osoby posiadające psy.

Reagowanie na stwierdzone przypadki łamania prawa

Rozpoznawanie miejsc przebywania psów pozostawionych bez opieki oraz powiadamianie o tym, w zależności od zaistniałej sytuacji odpowiednich podmiotów.

Wyposażenie radiowozów w szczególności służb patrolowo-interwencyjnych w tablice poglądowe dotyczące ras psów uznanych za niebezpieczne.

Inspirowanie samorządów lokalnych do podjęcia stosownych uchwał określających zasady trzymania zwierząt, opiekę oraz wyłapywanie zwierząt gospodarskich (psów).

Opracowanie, wydrukowanie (ewentualnie pozyskanie) oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych stanowiących element realizowanego programu.

Promowanie założeń programu w lokalnej prasie.

Uczestnictwo kierowników rewirów dzielnicowych, kierowników posterunków Policji oraz dzielnicowych wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów w spotkaniach organizowanych z mieszkańcami np. przez rady osiedli i promowanie wśród społeczności lokalnych poczucia obowiązku zgłaszania organom ścigania przypadków łamania prawa przez właścicieli psów oraz inne osoby w przedmiocie ujętym niniejszym programem. Uwrażliwienie mieszkańców na losy pozostawionych bez opieki psów. Apelowanie do społeczeństwa o powiadamianie odpowiednich instytucji o sytuacjach zagrażających życiu psów oraz osób trzecich.

Prowadzenie przez specjalistów ds. prewencji kryminalnej oraz dzielnicowych prelekcji z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie unikania zagrożeń ze strony psów, bliższego poznania specyfiki zachowania psów, właściwego obchodzenia się z tymi zwierzętami  profilaktyki alkoholowej oraz nikotynowej (wspólnie z innymi podmiotami,

w szczególności z przedstawicielami stowarzyszeń ochrony zwierząt oraz schronisk dla zwierząt)– przekazywanie uczniom materiałów profilaktycznych.

Prowadzanie przez dzielnicowych, w ramach obchodu, rozmów profilaktycznych z właścicielami psów w celu informowania ich o konsekwencjach prawnych naruszenia przepisów prawa m. In. w zakresie trzymania psa.

Udział przewodników psów służbowych oraz policjantów realizujących zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej  w różnego rodzaju imprezach plenerowych (pokaz tresury psów, bezpiecznych zachowań wobec psów itp.)

 

„ BEZPIECZNY OGRÓD”

CELE PROGRAMU

Poprawa bezpieczeństwa na terenach ogrodów działkowych.

Zwiększenie świadomości prawno - wiktymologicznej wśród działkowiczów.

Pobudzenie właścicieli i użytkowników działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz zarządcami pozostałych ogrodów.

Udzielanie przez dzielnicowych indywidualnych porad właścicielom ogrodów działkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oraz mienia.

Wskazywanie przez dzielnicowych na błędy i niedociągnięcia w stosowaniu urządzeń zabezpieczających mienie.

Utrzymywanie bezpośredniego, bieżącego kontaktu przez kierowników posterunków, kierowników rewirów i dzielnicowych z zarządem rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowcami.

Zwracanie uwagi na elementy infrastruktury technicznej mającej wpływ

na zwiększenie bezpieczeństwa np. poprawa oświetlenia ogródków działkowych, monitoring miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością oraz zjawiskami kryminogennymi.

Organizowanie patroli prewencyjnych na terenach działek, włączenie w to funkcjonariuszy Straży Miejskiej /Gminnej.

Aktywizowanie działkowców do wspólnego rozwiązywania problemów  i reagowania na zdarzenia zaistniałe na terenach ogrodów działkowych. Zawiązywanie grup sąsiedzkiej czujności.

Organizacja debat społecznych, mających na celu poznanie oczekiwań społeczeństwa  w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach ogródków działkowyc

Dokonywanie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej/Gminnej kontroli i sprawdzania ogrodów działkowych pod kątem przebywania  osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno - zimowego.

Organizowanie cyklicznych spotkań (w jednostkach organizacyjnych Policji) z działkowcami oraz Zarządami Ogródków Działkowych przy udziale przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców, Straży Miejskich /Gminnych oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2013
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry