Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozdział V instrukcji kancelaryjnej – załącznika do Decyzji nr 25/2017 Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie z dnia 08.02.2017 roku.


Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw:

§ 21

 

Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:

  1. formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika, po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia (np. telefonicznie),
  2. formę korespondencyjną polegającą na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę,
  3. inną np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na stosownym formularzu itp.

 

§ 22

 

Załatwienie spraw może być:

  1. tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania  wyjaśniającego,
  2. ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

 

                                 § 23                                

 

  1. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.
  2. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa liczba odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane wg rozdzielnika, pracownik powinien przekazać do sekretariatu odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism. Sekretariat sprawdza ilość załączników, wysyła czystopis adresatowi, a kopię pisma zwraca właściwemu pracownikowi.
  3. Sprawy należy załatwiać zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
  4. W przypadku ustnego załatwienia sprawy sporządza się i włącza do akt sprawy notatkę o przedmiocie sprawy i sposobie jej załatwienia.

Metryczka

Data publikacji 19.10.2012
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry