Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.07.57.390) Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu działającym w imieniu starosty w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.
 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie określają:

1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity

2) Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3) Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie z dnia 8 kwietnia 2017 r.

Zmiana Regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie z dnia 27 września 2018 r.

 

Metryczka

Data publikacji 19.06.2009
Data modyfikacji 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Gruca
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Gruca KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Gruca
do góry