Archiwum ogłoszeń

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w KSC w KPP Łańcut

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty (KSC) do spraw kadr i szkolenia w Zespole Kadr i Szkolenia.

Ogłoszenie nr: 148679
Data ukazania się ogłoszenia: 11 stycznia 2013 r.


Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista do spraw kadr i szkolenia w Zespole Kadr i Szkolenia


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 
Adres urzędu :
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Pl. Sobieskiego 19
37-100 Łańcut

Miejsce wykonywania pracy:
Łańcut


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem,trwaniem i ustaniem stosunku pracy 
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej 
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników policji 
 • prowadzenie biblioteki ogólnej i specjalnej , oraz rejestru pieczęci i stempli w celu przekazywania i udostępniania policjantom i pracownikom 
 • koordynacja postępowań skargowych w celu prawidłowej realizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
 • koordynacja szkoleń oraz bilansowanie potrzeb w tym zakresie w celu podnoszenia wiedzy zawodowej funkcjonariuszy i pracowników policji 
 • koordynacja zagadnień związanych z medycyną pracy w celu kierowania na badania wstępne, profilaktyczne,kontrolne i komisje lekarskie

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca biurowa 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Urząd zlokalizowany jest w budynku dwupiętrowym wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim .Brak windy. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne 
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa pracy 
 • znajomość ustawy o Policji 
 • znajomość KPA 
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej 
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i przejrzysty 
 • umiejętność pracy w zespole 
 • wymagania dodatkowe 
 • zdolność analitycznego myślenia 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
 • kopia dowodu osobistego 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe 

Termin składania dokumentów:
21-01-2013


Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
Pl. Sobieskiego 19
37-100 Łańcut

 
Inne informacje:
W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty, oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane . Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą komisyjnie niszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17)2490360

Metryczka

Data publikacji 15.01.2013
Data modyfikacji 15.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Sieradzka
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Stanio KPP Łańcut
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Stanio
do góry